Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert

Uro­dził się 29 paź­dzier­ni­ka 1924 we Lwo­wie. Uczył się w VIII Pań­stwo­wym Gim­na­zjum im. Kró­la Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go. Co ciekawe, po roz­po­czę­ciu oku­pa­cji nie­miec­kiej nie opu­ścił mia­sta, a na­wet zde­cy­do­wał się uczęsz­czać na taj­ne kom­ple­ty. W...
Stanisław Lem

Stanisław Lem

Urodził się w 1921 r. we Lwowie w zamożnej rodzinie o żydowskich korzeniach. Kształcił się w II Gimnazjum im. K. Szajnochy. Jego rozpoczęcie studiów medycznych pokryło się z wybuchem II wojny światowej. W czasie wojny związany był z ruchem oporu. Po włączeniu Lwowa do...
Adam Zagajewski

Adam Zagajewski

Poeta, prozaik, eseista, nauczyciel akademicki, jeden z twórców pokolenia Nowej Fali. Urodził się 21 czerwca 1945 roku we Lwowie. Rodzina szybko wyjechała do Polski. Ukończył liceum ogólnokształcące w Gliwicach, studiując później psychologię i filozofię na Wydziale...
Wojciech Pszoniak

Wojciech Pszoniak

Jedna z najciekawszych aktorskich osobowości polskiej sceny ostatnich pięćdziesięciu lat. Jego kreacje w filmach Andrzeja Wajdy przyniosły mu międzynarodowy rozgłos. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Jako student grał w Teatrze STU, później w...
Marian Hemar

Marian Hemar

Ps. „Jan Mariański”, „Marian Wallenrod”, „Harryman” – polski poeta, satyryk, komediopisarz, dramaturg, tłumacz poezji, autor tekstów piosenek. Był autorem tekstów ponad dwóch tysięcy piosenek, m.in. „Kiedy znów zakwitną białe bzy”, „Czy pani...