Andrzej Seweryn

Andrzej Seweryn

Dyrektor naczelny Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Jest jednym z najwybitniejszych polskich aktorów, choć rodzina liczyła na jego karierę w wojsku. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie teatrem. Brał udział w szkolnych akademiach,...
Barbara Pszoniak

Barbara Pszoniak

Żona Wojciecha Pszoniaka. Z zawodu psycholog. Na specjalne zaproszenie organizatorów Tykocińskiej Akademii Kresowej przyjedzie do Tykocina, aby przedstawić sylwetkę mężczyzny, z którym była przez ponad 40 lat.
Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert

Uro­dził się 29 paź­dzier­ni­ka 1924 we Lwo­wie. Uczył się w VIII Pań­stwo­wym Gim­na­zjum im. Kró­la Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go. Co ciekawe, po roz­po­czę­ciu oku­pa­cji nie­miec­kiej nie opu­ścił mia­sta, a na­wet zde­cy­do­wał się uczęsz­czać na taj­ne kom­ple­ty. W...
Stanisław Lem

Stanisław Lem

Urodził się w 1921 r. we Lwowie w zamożnej rodzinie o żydowskich korzeniach. Kształcił się w II Gimnazjum im. K. Szajnochy. Jego rozpoczęcie studiów medycznych pokryło się z wybuchem II wojny światowej. W czasie wojny związany był z ruchem oporu. Po włączeniu Lwowa do...
Adam Zagajewski

Adam Zagajewski

Poeta, prozaik, eseista, nauczyciel akademicki, jeden z twórców pokolenia Nowej Fali. Urodził się 21 czerwca 1945 roku we Lwowie. Rodzina szybko wyjechała do Polski. Ukończył liceum ogólnokształcące w Gliwicach, studiując później psychologię i filozofię na Wydziale...